Regulamin

Składanie zamówień i informacja o zamówieniu

 • Zamówienie złożone w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Składanie zamówień odbywa się wyłącznie drogą e-mailową lub osobiście w siedzibie firmy.
 • E-mail z zamówieniem musi zawierać komplet informacji niezbędnych do przyjęcia zamówienia, czyli: rodzaj i ilość zamawianego towaru, dane do wysyłki i faktury, wybrany sposób płatności (przedpłata lub płatność z góry).
 • Do e-maila powinny być załączone pliki niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • W przypadku zamówień wielopozycyjnych pliki powinny być nazwane i opisane w sposób jednoznaczny.
 • Prowadzenie ciągłości korespondencji przyśpiesza realizację złożonych zamówień oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
 • Cała korespondencja dotycząca zamówienia powinna być prowadzona z jednego adresu e-mail. Nie odpowiadamy za opóźnienia wynikłe z prowadzenia korespondencji w sposób niejednoznaczny.
 • Nie rejestrujemy rozmów telefonicznych, dlatego wszystkie informacje udzielane tą drogą mają charakter orientacyjny
 • Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych i są określone dla każdego produktu. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania poprawnych plików. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. Dla plików otrzymanych po godzinie 12-tej termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego.

Projekty graficzne

 • Termin wykonania projektu graficznego zależny jest od obłożenia pracą naszego studia graficznego i ustalany jest indywidualnie.
 • Termin wykonania projektu graficznego ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji koniecznych do przygotowania projektu.
 • Projekty do akceptacji wysyłamy e-mailowo.
 • Wszelkie korekty do przesłanych projektów należy przesyłać do nas drogą e-mailową.
 • Nie korygujemy projektów przez telefon. Wszelkie sugestie przyjmujemy wyłącznie droga e-mailową.
 • Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
 • Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 • Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych w w/w regulaminie
 • Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić poprawność merytoryczną projektu. Po zatwierdzeniu projektu reklamacje dotyczące literówek, błędów w numerach telefonów, godzinach otwarcia itp nie będą uwzględniane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wykonania projektu
 • Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia wizualizacji wykonanego projektu na stronie internetowej www.reklamywydruki.pl oraz innych mediach promujących drukarnię

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
GROMADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU REKLAMYWYDRUKI.PL
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisu
www.reklamywydruki.pl
jest firma Centrum Edukacyjno-usługowe NOVUM
 z siedzibą w Końskich (26-200), przy ulicy Warszawskiej 13
W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail: biuro@reklamywydruki.pl telefon: 530 230 830
pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2.
Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane:
w celach związanych z przygotowaniem oferty świadczenia usług reklamowych na podstawie
udzielonej zgody przez Użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO)
1 w celach przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących oferty firmy, na
podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO)
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby jej wykorzystania, co jest prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);
3.
Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkownika Serwisu moga być przekazane następującym podmiotom
świadczącym dla naszej firmy obsługę rachunkową, prawną oraz informatyczną.
4.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych Użytkownika Serwisu poza teren Polski / Unii Europejskiej /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Użytkownika Serwisu przechowywane będą do czasu, aż zgłosi on sprzeciw
względem ich przetwarzania, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody, lub
jeśli sami ustalimy, że wyczerpał się prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania.
6.
Prawa Użytkownika Serwisu:
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści);
prawo do usunięcia danych:
Jeśli zdaniem Użytkownika Serwisu nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać,
abyśmy je usunęli);
prawo do ograniczenia przetwarzania:
Użytkownik Serwisu może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli
nie chce abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Użytkownik Serwisu ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia
zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane,
chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw
Użytkownika Serwisu lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
1
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
prawo do przenoszenia danych:
Użytkownik Serwisu ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na
podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
administratorowi.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli Użytkownik Serwisu uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili Użytkownik Serwisu ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem.
7.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych w celu:
przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam
kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania;
przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi Serwisu jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji
dotyczących naszej aktualnej oferty.
Administrator Danych Osobowych
Centrum Edukacyjno-usługowe Novum
Informacja o polityce plików cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
 stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/